Pedagogický zbor

Riaditeľka školy: Mgr. Adriana Randíková
Zástupcovia riaditeľky školy:

zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť: Mgr. Mária Sulovcová
zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť: Mgr. Ivona Polónyiová
Výchovná poradkyňa: Mgr. Marianna Barillová

Predmetové komisie:
slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra, vedúca: Mgr. Miroslava Obročníková
kontakt: slovencina@gvoza.sk

anglický jazyk, vedúca: Mgr. Jana Machynová
kontakt: anglictina@gvoza.sk

cudzie jazyky 2, vedúca: Mgr. Magdaléna Kotrbancová
kontakt: jazyky@gvoza.sk

dejepis, občianska náuka, ekonomika, náboženská výchova, psychológia, etická výchova, geografia, vedúca: Ing. Andrea Mojžišová
kontakt: spolvedy@gvoza.sk

matematika, fyzika, informatika, vedúci: PaedDr. Ľubomír Konrád
kontakt: matfyz@gvoza.sk, informatika@gvoza.sk

biológia a chémia, telesná a športová výchova, vedúca: Mgr. Bibiána Plešivčáková
kontakt: biochem@gvoza.sk, telvychova@gvoza.sk

Pedagogickí zamestnanci
titul/meno/priezvisko funkcia/pozícia aprobácia e-mail
Mgr. Ivana ÁDÁMOVÁ   chémia, matematika adamova@gvoza.sk
Mgr. Peter BALKO   matematika, fyzika peterbalko@gvoza.sk
Mgr. Marianna BARILLOVÁ výchovná poradkyňa biológia, psychológia barillova@gvoza.sk
Mgr. Martina ČIŽMÁRIKOVÁ   francúzsky jazyk, španielsky jazyk cizmarikova@gvoza.sk
Mgr. Silvia FTORKOVÁ vedúca MZTU matematika, chémia ftorkova@gvoza.sk
PhDr. Soňa GÁBRIŠOVÁ   dejepis, ruský jazyk gabrisova@gvoza.sk
Mgr. Veronika Chrenšťová   geografia, biológia chrenstova@gvoza.sk
Mgr. Darina KLIMAŠOVSKÁ matematika, fyzika klimasovska@gvoza.sk
RNDr. Martina KNUTELSKÁ, PhD. koordinátor environmentálnej výchovy biológia, matematika knutelska@gvoza.sk
PaedDr. Ľubomír KONRÁD vedúci PK matematika, fyzika, informatika matematika, fyzika lubomir.konrad@gmail.com
Mgr. Magdaléna KOTRBANCOVÁ vedúca PK cudzie jazyky 2 nemecký jazyk, slovenský jazyk kotrbancova@gvoza.sk
Mgr. Janka LIACHOVICKÁ   nemecký jazyk, slovenský jazyk liachovicka@gvoza.sk
PhDr. Iveta LIESKOVSKÁ koordinátor ŽŠR nemecký jazyk, slovenský jazyk lieskovska@gvoza.sk
Mgr. Jana MACHYNOVÁ vedúca PK anglický jazyk anglický jazyk, slovenský jazyk machynova@gvoza.sk
Mgr. Ľudmila MARTINČEKOVÁ koordinátor informatizácie, koordinátor pre e-testovanie, e-maturita informatika, matematika martincekova@gvoza.sk
Mgr. Janka MEDOVARSKÁ   slovenský jazyk, ruský jazyk medovarska@gvoza.sk
Mgr. Martina MIČIAKOVÁ   španielsky jazyk, anglický jazyk miciakova@gvoza.sk
Mgr. Monika MILOVÁ   anglický jazyk, nemecký jazyk milova@gvoza.sk
Ing. Andrea MOJŽIŠOVÁ vedúca PK spoločensko vedné predmety, koordinátor finančnej gramotnosti ekonomika mojzisova@gvoza.sk
Mgr. Lucia MUCHYOVÁ   anglický jazyk, biológia muchyova@gvoza.sk
Mgr. Róbert NEMČEK   geografia, telesná a športová výchova nemcek@gvoza.sk
Mgr. Miroslava OBROČNÍKOVÁ vedúca PK slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra anglický jazyk, slovenský jazyk obrocnikova@gvoza.sk
Mgr. Viera PAVLOVSKÁ   slovenský jazyk, nemecký jazyk pavlovska@gvoza.sk
PaedDr. Jana PEKÁROVÁ, PhD. koordinátor SOČ, člen RŠ matematika, informatika pekarova@gvoza.sk
Mgr. Bibiána PLEŠIVČÁKOVÁ vedúca PK biológia, chémia, telesná a športová výchova biológia, telesná a športová výchova biba@gvoza.sk
Mgr. Miriam POKORNÁ   biológia, matematika pokorna@gvoza.sk
Mgr. Ivona POLÓNYIOVÁ zástupkyňa riaditeľky školy, koordinátor ŠkVP, koordinátor prijímacích skúšok, koordinátor MZTU slovenský jazyk, anglický jazyk polonyiova@gvoza.sk
Mgr. Janka PRIADKOVÁ   anglický jazyk, dejepis priadkova@gvoza.sk
Mgr. Katarína PUPIKOVÁ   anglický jazyk, matematika pupikova@gvoza.sk
Mgr. Adriana RANDÍKOVÁ riaditeľka školy dejepis, občianska náuka, etická výchova randikova@gvoza.sk
Mgr. Mária SADLOŇOVÁ   matematika, deskriptívna geometria sadlonova@gvoza.sk
PaedDr. Renáta SAGANOVÁ koordinátor výchovy k humanizácii a ľudským právam občianska náuka, slovenský jazyk saganova@gvoza.sk
Mgr. Mária SAKOVÁ   informatika, matematika sakova@gvoza.sk
PhDr. Jana SAMOLOVÁ   anglický jazyk, ruský jazyk samolova@gvoza.sk
Mgr. Gabriela SKLENÁROVÁ koordinátor čitateľskej gramotnosti v rámci slovenského jazyka a literatúry slovenský jazyk, umenie a kultúra, dejepis sklenarova@gvoza.sk
Mgr. Mária SULOVCOVÁ zástupkyňa riaditeľky školy, koordinátor maturitnej skúšky chémia, biológia sulovcova@gvoza.sk
PaedDr. Danka ŠTALMAŠKOVÁ   dejepis, náboženská výchova stalmaskova@gvoza.sk
Mgr. Anna TRENČANOVÁ   anglický jazyk, občianska náuka trencanova@gvoza.sk
PaedDr. Dagmar VALUŠIAKOVÁ koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu matematika, chémia valusiakova@gvoza.sk
PaedDr. Denisa ZEROLA, PhD. koordinátor prevencie drogových závislostí, prevencie sociálno-patologických javov, predseda RŠ anglický jazyk, občianska náuka zerola@gvoza.sk
Mgr. Jela ZUZÍKOVÁ   biológia, telesná a športová výchova zuzikova@gvoza.sk
Externí pedagogickí zamestnanci
titul/meno/priezvisko funkcia/pozícia aprobácia email
Mgr. Marián LAJDA   náboženská výchova (evanjelické náb.) lajda@gvoza.sk